Chiến Thuật

Sắp xếp các chiến thuật để thực hiện những mục tiêu theo thứ tự. Chú trọng cách quản lý nguồn tài nguyên, quân đội trước những đối thủ do máy hoặc người chơi khác điều khiển và hầu hết đều “dính dáng” đến chiến tranh